Aven Ackers 1, 9130 Verrebroek
03 233 33 21
support@nitra.be

Algemene voorwaarden

  1. Klachten moeten gebeuren per aangetekende brief uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur.
  2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders vermeld.
  3. Bij niet betaling binnen deze termijn zonder enige aannemelijke reden, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest opleveren. De intrestvoet bedraagt hiervoor 1% per maand. Bovendien worden op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125€.
  4. Ingeval van betwisting is alleen het Vredegerecht van het 2de kanton te Sint-Niklaas bevoegd of de rechtbanken in eerste aanleg van Dendermonde.
  5. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.